MKT Monika Tarnowska

880 858 877
(22) 375 73 80
(22) 375 73 81

Al. J. Ch. Szucha 8, p. II
00-582 Warszawa

MEDIACJE RODZINNE

Mediacja szansą dla rodziny

Zanim dojdzie do eskalacji konfliktu, którego przykrą konsekwencją będzie sprawa sądowa, warto spróbować jednej z pozasądowych form rozwiązywania sporów, jaką jest mediacja.

Rozpad rodziny nie zawsze musi przebiegać według przykrego schematu wieloletniej i wyczerpującej emocjonalnie walki w sądzie, na końcu której strony zapominają dlaczego sprawy zaszły tak daleko, że nie mają o czym rozmawiać, a relacje rodzinne w zasadzie przestały istnieć.

Istnieje szeroki wachlarz spraw, które można omówić i wypracować rozwiązania na przyszłość, a które nie muszą w ogóle trafić do sądu. Wśród najważniejszych, ponieważ nieodzownie związanych z rozpadem rodziny są kwestie dotyczące małoletnich dzieci: władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dzieci; kontakty rodziców z małoletnimi oraz alimenty. Praktyka pokazuje, że pozornie nie wina w rozkładzie pożycia małżonków, ale właśnie te aspekty dalszego funkcjonowania poszczególnych członków rodziny, stanowią najczęstsze zarzewie konfliktu, który przekłada się na kilkuletnią walkę w sądzie. Tak być nie musi. Końcowy efekt postępowania sądowego tj. ustalenie warunków wychowania i utrzymania dzieci, można osiągnąć podczas mediacji.

MKT Centrum Mediacji zaprasza do kontaktu zapewniając wysoki poziom usług i dyskrecję.

Mediacja a kwestie majątkowe

Innym, niezwykle ważnym aspektem rozstania jest uregulowanie kwestii majątkowych. Wśród nich zawierają się nie tylko alimenty na małżonka, ale przede wszystkim podział majątku wspólnego, rozliczenie nakładów z majątku osobistego jednego z małżonków, ustalenie warunków dalszego zamieszkiwania we wspólnym mieszkaniu, spłaty zobowiązań kredytowych, które obciążą oboje małżonków. Sprawy o podział majątku wymagają zwykle rozpoczęcia drugiego postępowania sądowego, zaraz po tym, jak po kilku latach udało się doprowadzić do orzeczenia rozwodu. Tymczasem wszystkie postanowienia sądowe, a nawet więcej, możliwe są do wypracowania w postępowaniu mediacyjnym.

W polskim porządku prawnym orzeczenie rozwodu odbywa się wyłącznie na drodze sądowej. Jednocześnie tylko od małżonków zależy, czy przy tej okazji sąd będzie rozstrzygał konflikt co do władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dzieci, kontaktów z dziećmi, alimentów na małoletnich i małżonka, korzystania ze wspólnego mieszkania i podziału majątku, czy też strony zawnioskują o zatwierdzenie wypracowanych rozwiązań w toku postępowania mediacyjnego i rozwód zakończy się na jednej rozprawie.

Korzyści płynące z mediacji w sprawach rodzinnych należy postrzegać wielopłaszczyznowo.

W kwestii praktycznej to mediacja nieporównywalnie szybszy sposób na uporanie się z kryzysem w rodzinie i ukształtowanie relacji i zasad na przyszłość. Zamknięcie konfliktu poprzez wypracowanie porozumienia pozwala na otworzenie nowej drogi życia, nie tylko dla siebie, ale i całej rodziny, zwłaszcza małoletnich dzieci, które płacą największą ceną decyzji życiowych swoich rodziców. Osiągnąć ten stan można w toku postępowania mediacyjnego w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Mając na względzie średni czas trwania procesu sądowego – dwa lata – a w większych miastach nawet trzy i cztery lata – korzyści płynące z mediacji są nieocenione.

Rozwód, rozpad rodziny jest poza śmiercią bliskiej osoby najbardziej traumatycznym przeżyciem w życiu człowieka. Nie trzeba być fachowcem, aby wyobrazić sobie, jaki wpływ na małoletnie dzieci rozwodzących się rodziców ma trwanie w stanie zawieszenia i permanentnej walki przez kilka lat. Gdy po latach małżonkowie uporają się ze swoimi emocjami ze zdziwieniem dostrzegają, że ich pociechy żyły w świecie równoległym, na swój nieporadny sposób starając chronić się przed ciężarem emocji, które targały ich rodzicami. Skutki emocjonalne dla małoletnich i społeczne dramatycznego rozwodu rodziców są trudne do odwrócenia i rzutują na zdolność budowania relacji w życiu dorosłym.

Nie bez znaczenia jest również czynnik finansowy. Opłaty sądowe w sprawach rodzinnych nie są wprawdzie znaczne, ale jeśli dodać do nich finalne koszty postępowania, na które składają się koszty opinii biegłych sądowych, wywiadów kuratora, diagnozowania więzi rodzinnych przez specjalistów oraz koszty pełnomocnika, szala korzyści ponownie przechyla się na korzyść mediacji. Także sądowy podział małżeńskiego majątku dorobkowego jest niezwykle kosztowny, albowiem wymaga przeprowadzenia dowodów z opinii biegłych rzeczoznawców w celu wyceny majątku, co przekłada się również na kolejne lata spędzone sądzie. Sprawy te nie należą do najłatwiejszych, w rezultacie zwykle wymagając zaangażowania pełnomocników. W tej optyce postępowanie mediacyjne jest niezwykle korzystne dla finansów rodziny.

Najważniejszą jednak korzyścią płynącą z procesu mediacji jest wygrana obu stron.

Specyfiką postępowania sądowego rodzinnego jest długoletni wyczerpujący proces, którego wynik w ostatecznym rozrachunku jest rezygnacją każdej ze stron ze swoich potrzeb i wyobrażeń, nierzadko rozczarowanie. Naczelną zasadą prawa rodzinnego jest bowiem skierowanie optyki procesu na dobro dziecka, które w przypadku procesu sądowego będzie interpretowane przez pryzmat doświadczeń i poglądów sędziego, biegłych i kuratora, a więc obcych ludzi o różnych poglądach, systemach wartości, przekonaniach i pomysłach na wychowanie dzieci. Tymczasem największymi specjalistami w tej dziedzinie są rodzice i tylko eskalacja negatywnych emocji towarzysząca rozstaniu nie pozwala im przypomnieć sobie, co jest najważniejsze. Taka refleksja zwykle przychodzi po kilku latach, gdy uzyskując wyrok rozwodowy pytają, czy nie można było tego ustalić od razu; czy nie można było się porozumieć.

Odpowiedzią na te potrzeby jest właśnie mediacja, niezwykle skuteczna zwłaszcza w sprawach rodzinnych, gdzie obszarów do ustalenia jest tak wiele, że wymykają się sztywnym ramom sali sądowej i normom prawnym.

Mediacja pozwala małżonkom zachować nie tylko poczucie sprawczości i zapewnić emocjonalne bezpieczeństwo dzieciom, ale także utrzymać przyjazne relacje z dziadkami, krewnymi i wspólnymi przyjaciółmi.

Mediacje którymi się zajmujemy

Mediacje rodzinne

Rozwody, kontakty z dziećmi, alimenty, podział majątku...

Mediacje cywilne i gospodarcze

Podział majątku spadkowego, rozliczenie konkubinatu, zniesienie współwłasności nieruchomości...

Mediacje karne

Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wypadku komunikacyjne, odszkodowanie i zadośćuczynienie...