MKT Monika Tarnowska

880 858 877
(22) 375 73 80
(22) 375 73 81

Al. J. Ch. Szucha 8, p. II
00-582 Warszawa

SPRAWY KARNE

W ramach prawa karnego kancelaria prowadzi m.in. następujące sprawy:

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, udział w czynnościach procesowych przed Policją, Prokuraturą, Żandarmerią Wojskową
 • zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, udział w przesłuchaniu po zatrzymaniu, udział w posiedzeniu aresztowym w sądzie, zaskarżenie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, zmiana tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe, dozór policyjny, uchylenie izolacyjnego środka zapobiegawczego
 • udział w czynnościach procesowych i sądowych w trybie przyspieszonym, także przy zatrzymaniach w weekendy, święta i porze nocnej, możliwość ustanowienia obrońcy przez osoby trzecie,
 • ustalenie warunków dobrowolnego poddania się karze, umorzenia postępowania i warunkowego umorzenia postępowania gwarantującego niekaralność – tzw. czystą kartę karną,
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, zaskarżenie postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania, pojednanie ze sprawcą, mediacja, uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonego w postępowaniu sądowym, działanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, udział w rozprawach
 • przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, subsydiarnego aktu oskarżenia oraz prywatnego aktu oskarżenia, reprezentacja interesów pokrzywdzonego
 • reprezentowanie interesów skazanego w postępowaniu wykonawczym, wniosek o przerwę w karze, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary, umorzenie grzywny i kosztów sądowych, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – tzw. elektronicznej kajdanki, , obrona przez zarządzeniem wykonania kary w zawieszeniu, obrona przed zamianą grzywny na pozbawienie wolności

W ramach przenikających się postępowań karnych i rodzinnych kancelaria oferuje szereg usług:

 • udział w czynności przesłuchania dziecka w charakterze kuratora procesowego pokrzywdzonego – przestępstwa z wykorzystaniem przemocy, przemocy domowej, przestępstwa o charakterze seksualnym
 • udział w czynności przesłuchania dziecka w charakterze pełnomocnika małoletniego świadka – postępowania, w których dziecko nie jest pokrzywdzone, ale było świadkiem przestępstwa
 • zapoznanie z procedurą przesłuchania małoletniego i przygotowanie do realizacji praw i obowiązków strony w takiej czynności procesowej
 • przesłuchanie dziecka w organach ścigania, w sądzie w tzw. bezpiecznym pokoju, z udziałem psychologa, na rozprawie
 • prawa i obowiązki rodziców w postępowaniu karnym, w którym dziecko jest pokrzywdzone, w którym dziecko ma ustanowionego kuratora procesowego, dostęp do informacji z akt sprawy, kontakt z kuratorem, inicjatywa dowodowa

MKT Kancelaria Adwokacka zaprasza do kontaktu
zapewniając wysoki poziom usług i dyskrecję.

Sprawy w których się specjalizujemy

Sprawy rodzinne

Rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, rozdzielność majątkowa...

Sprawy cywilne

Podział majątku spadkowego i małżeńskiego, rozliczenie konkubinatu, sprawy o zapłatę, egzekucja...

Sprawy karne

Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, tymczasowe aresztowanie, reprezentacja osób pokrzywdzonych...